5 thành tựu và 4 yếu kém của giáo dục VN

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)... Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)... Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)... Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)... Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)... Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán văn bằng, bệnh thành tích)...

Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI

Các tin cùng chủ đề
Đăng ký học thử miễn phí